user-guide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

user-guide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm user-guide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của user-guide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • user-guide

    * kỹ thuật

    hướng dẫn người dùng