user object nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

user object nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm user object giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của user object.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • user object

    * kỹ thuật

    đối tượng người dùng