user guide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

user guide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm user guide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của user guide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • user guide

    * kỹ thuật

    hướng dẫn sử dụng