use as is nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

use as is nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm use as is giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của use as is.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • use as is

    * kỹ thuật

    sự chấp nhận như hiện thời

    sự sử dụng như hiện thời