used heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

used heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm used heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của used heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • used heat

    * kỹ thuật

    nhiệt thải