used cranlcase oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

used cranlcase oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm used cranlcase oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của used cranlcase oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • used cranlcase oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu cacte đã dùng