used crankcase oil heavy solid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

used crankcase oil heavy solid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm used crankcase oil heavy solid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của used crankcase oil heavy solid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • used crankcase oil heavy solid

    * kỹ thuật

    ô tô:

    lớp đóng rắn của động cơ đã dùng