used crankcase oil testing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

used crankcase oil testing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm used crankcase oil testing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của used crankcase oil testing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • used crankcase oil testing

    * kỹ thuật

    sự kiểm nghiệm

    hóa học & vật liệu:

    dầu động cơ đã dùng