tram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tram.

Từ điển Anh Việt

 • tram

  /træm/

  * danh từ

  sợi tơ (để dệt nhung, lụa)

  sợi khổ (của nhung, lụa)

  * danh từ

  xe điện ((cũng) tram-car; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) streetcar)

  đường xe điện

  xe goòng (chở than...)

  * động từ

  đi xe điện

  chở bằng goòng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tram

  * kinh tế

  xe lôi

  * kỹ thuật

  đườn tàu điện

  đường tàu điện

  toa tàu điện

  xe điện

  xây dựng:

  toa xe

  ô tô:

  xe goòng (ở mỏ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tram

  travel by tram

  Similar:

  tramway: a conveyance that transports passengers or freight in carriers suspended from cables and supported by a series of towers

  Synonyms: aerial tramway, cable tramway, ropeway

  tramcar: a four-wheeled wagon that runs on tracks in a mine

  a tramcar carries coal out of a coal mine

  streetcar: a wheeled vehicle that runs on rails and is propelled by electricity

  Synonyms: tramcar, trolley, trolley car