tramcar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tramcar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tramcar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tramcar.

Từ điển Anh Việt

 • tramcar

  * danh từ

  xe điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tramcar

  a four-wheeled wagon that runs on tracks in a mine

  a tramcar carries coal out of a coal mine

  Synonyms: tram

  Similar:

  streetcar: a wheeled vehicle that runs on rails and is propelled by electricity

  Synonyms: tram, trolley, trolley car