tramming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tramming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tramming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tramming.

Từ điển Anh Việt

  • tramming

    * danh từ

    sự đẩy xe gòong