tide crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tide crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tide crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tide crack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tide crack

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nứt do thủy triều