think about nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

think about nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm think about giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của think about.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • think about

  have on one's mind, think about actively

  I'm thinking about my friends abroad

  She always thinks about her children first

  Similar:

  entertain: take into consideration, have in view

  He entertained the notion of moving to South America

  Synonyms: think of, toy with, flirt with

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).