think piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

think piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm think piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của think piece.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • think piece

    an article in a newspaper or magazine or journal that represents opinions and ideas and discussion rather than bare facts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).