think tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

think tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm think tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của think tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • think tank

  * kinh tế

  kho tư tưởng

  nhóm chuyên gia

  nhóm suy tưởng

  phòng thí nghiệm ý tưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • think tank

  a company that does research for hire and issues reports on the implications

  Synonyms: think factory