think the world of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

think the world of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm think the world of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của think the world of.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • think the world of

    esteem very highly

    She thinks the world of her adviser

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).