swivel pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel pin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swivel pin

    Similar:

    kingbolt: bolt that provides a steering joint in a motor vehicle

    Synonyms: kingpin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).