swivel gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel gun.

Từ điển Anh Việt

  • swivel gun

    /'swivlæ'gʌn/

    * danh từ

    súng đại bác quay được