swivel angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swivel angle

    * kỹ thuật

    góc nghiêng trụ quay đứng

    ô tô:

    góc king pin