swivel bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swivel bridge

    * kỹ thuật

    cầu quay