swivel chute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel chute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel chute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel chute.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swivel chute

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máng quay