swivel arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swivel arm

  * kỹ thuật

  cần lắc

  cần quay

  cơ khí & công trình:

  cần xoay