swivel carriage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel carriage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel carriage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel carriage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swivel carriage

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bàn dao phay

    bàn trượt quay