swivel-joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel-joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel-joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel-joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swivel-joint

    * kỹ thuật

    khớp nối đầu khoan