swivel-bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swivel-bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swivel-bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swivel-bridge.

Từ điển Anh Việt

  • swivel-bridge

    * danh từ

    cầu quay