spring clip or leaf clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spring clip or leaf clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spring clip or leaf clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spring clip or leaf clip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spring clip or leaf clip

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đai kẹp nhíp