source power efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

source power efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm source power efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của source power efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • source power efficiency

    * kỹ thuật

    hiệu suất của công suất nguồn