snap up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snap up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snap up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snap up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • snap up

  * kinh tế

  chộp được

  giành mua

  mua vét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • snap up

  get hold of or seize quickly and easily

  I snapped up all the good buys during the garage sale

  Synonyms: snaffle, grab