snaffle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snaffle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snaffle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snaffle.

Từ điển Anh Việt

 • snaffle

  /'snæfl/

  * danh từ

  cương ngựa không có dây cằm

  to ride someone on the snaffle

  gượng nhẹ người nào

  * ngoại động từ

  (từ lóng) nẫng, thủ, xoáy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • snaffle

  a simple jointed bit for a horse; without a curb

  Synonyms: snaffle bit

  fit or restrain with a snaffle

  snaffle a horse

  Similar:

  snap up: get hold of or seize quickly and easily

  I snapped up all the good buys during the garage sale

  Synonyms: grab