permanent swap file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanent swap file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanent swap file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanent swap file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permanent swap file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp trao đổi thường xuyên