permanent dentition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanent dentition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanent dentition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanent dentition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permanent dentition

    * kỹ thuật

    y học:

    răng vĩnh viễn