pane of glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pane of glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pane of glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pane of glass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pane of glass

    Similar:

    pane: sheet glass cut in shapes for windows or doors

    Synonyms: window glass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).