panel-beater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panel-beater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panel-beater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panel-beater.

Từ điển Anh Việt

  • panel-beater

    * danh từ

    thợ gò