panegyrically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panegyrically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panegyrically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panegyrically.

Từ điển Anh Việt

  • panegyrically

    xem panegyric