motor tractor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

motor tractor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm motor tractor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của motor tractor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • motor tractor

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ô tô kéo (móc)