milk globule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milk globule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milk globule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milk globule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • milk globule

    * kỹ thuật

    y học:

    tiều cầu sữa