middle third nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

middle third nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm middle third giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của middle third.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • middle third

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    một phần ba ở giữa