middle class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

middle class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm middle class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của middle class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • middle class

  * kinh tế

  giai cấp trung lưu

  giai cấp tư sản

  phẩm chất loại vừa

  tầng lớp trung lưu

  trung cấp

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trung lưu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • middle class

  the social class between the lower and upper classes

  Synonyms: bourgeoisie