middle purlin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

middle purlin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm middle purlin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của middle purlin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • middle purlin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xà mái dọc trung gian