main tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • main tap

    * kỹ thuật

    tarô bàn ren