main rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main rib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • main rib

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kết cấu khung sườn chính