mainmast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mainmast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mainmast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mainmast.

Từ điển Anh Việt

 • mainmast

  /'meinmɑ:st/

  * danh từ

  (hàng hải) cột buồm chính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mainmast

  * kinh tế

  cột buồm chính

  cột buồm giữa

  cột buồn giữa

  * kỹ thuật

  cột buồm chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mainmast

  the chief mast of a sailing vessel with two or more masts