main rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • main rod

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cán pittông

    thanh truyền chủ động