main leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • main leg

    * kỹ thuật

    thanh cái

    trụ chính