main box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • main box

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hộp (đấu dây) chính