main products nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main products nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main products giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main products.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • main products

    * kinh tế

    các sản phẩm chủ yếu