main dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • main dragline

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vật tiêu nước chính