main contents nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main contents nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main contents giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main contents.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • main contents

    * kinh tế

    các nội dung chính