luna moth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

luna moth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm luna moth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của luna moth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • luna moth

    large pale-green American moth with long-tailed hind wings and a yellow crescent-shaped mark on each forewing

    Synonyms: Actias luna

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).