actias luna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actias luna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actias luna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actias luna.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actias luna

    Similar:

    luna moth: large pale-green American moth with long-tailed hind wings and a yellow crescent-shaped mark on each forewing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).